Kalkulatory

 • Przelicznik stężeń kreatyniny w surowicy

  Kalkulator pozwala na przeliczanie stężenia kreatyniny z µmol/l na mg/dl i odwrotnie.

 • Ocena ryzyka ostrej zatorowości płucnej

  Skala Wellsa służy do oceny klinicznej prawdopodobieństwa wystąpienia zatorowości płucnej. Skala ta pozwala podjąć decyzję o dalszym postępowaniu z chorym z podejrzeniem zatorowości płucnej.

 • Kalkulator obliczania skorygowanego QTc wg Bazetta

  Wzór Bazetta służy do obliczenia czasu trwania odstępu QT skorygowanego względem częstotliwości rytmu serca.

 • Skala Morrowa i Antmana dla STEMI (TIMI Risk score for STEMI)

  Skala ta jest narzędziem do oceny ryzyka zgonu w ciągu 30 dni u pacjentów hospitalizowanych z powodu zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI). Wielu autorów podkreśla prostotę jej użycia przy równoczesnej dużej przydatności klinicznej. Skala posiada potwierdzoną wartość prognostyczną wśród pacjentów ze STEMI leczonych inwazyjnie.

 • Skala oceny ryzyka krwawienia (HAS-BLED)

  Skala HAS-BLED służy do oceny ryzyka krwawienia u pacjentów z migotaniem przedsionków. Pacjent, u którego punktacja wyniesie ≥3 punkty, ze względu na duże ryzyko krwawienia będzie wymagał dokładniejszych i częstszych obserwacji oraz regularnych kontroli po włączeniu doustnych leków przeciwkrzepliwych lub kwasu acetylosalicylowego. Skala HAS-BLED nie służy do wykluczania u pacjentów potrzeby wdrożenia leczenia przeciwkrzepliwego.

 • Ocena czynności nerek – Wzór Cockrofta i Gaulta

  Wzór Cockrofta i Gaulta pozwala oszacować klirens endogennej kreatyniny przez obliczenie eGFR (estimated glumerular filtration rate). We wzorze wykorzystywane jest stężenie kreatyniny wyrażone w mg/dl, dlatego pod kalkulatorem Cockrofta i Gaulta dodano kalkulator pozwalający na przeliczanie stężenia kreatyniny z µmol/l na mg/dl i odwrotnie.

 • BSA – Body Surface Area (powierzchnia ciała)

  Wzór do obliczania powierzchni ciała

 • BMI – Body Mass Index (wskaźnik masy ciała)

  Wskaźnik masy ciała to iloraz masy ciała [kg] i kwadratu wzrostu [m]. Na podstawie jego wartości definiuje się niedowagę, normowagę, nadwagę i otyłość.

 • Średnie ciśnienie tętnicze

  Średnie ciśnienie tętnicze jest parametrem najlepiej określającym przepływ krwi przez narządy (perfuzję narządową).

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest