Kardiowersja farmakologiczna migotania przedsionków – aspekty praktyczne

29.04.2024
Pharmacological cardioversion of atrial fibrillation: practical considerations
dr hab. n. med. Maciej T. Wybraniec1,2,3, lek. Zofia Kampka1, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec1,2,3
1 Klinika Kardiologii I Katedry Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
3 European Reference Network on Heart Diseases – ERN GUARD-Heart, Amsterdam, Holandia
Polish Archives of Internal Medicine, 2023; 133: 16 547; doi: 10.20 452/pamw.16 547

Wybrane treści dla pacjenta
  • Stymulacja przezprzełykowa serca
  • Arytmie komorowe
  • Zespół preekscytacji
  • Migotanie przedsionków
  • Defibrylacja
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Kardiowersja elektryczna
  • Częstoskurcz nadkomorowy

Sponsorem serwisu jest